Aká je kvalita vašej vody? Zistite to jednoducho prostredníctvom rozboru vody

6. júla 2017

kvalita-vodySituácia kvality pitnej vody na Slovensku sa v posledných týždňoch stala veľmi aktuálnou, čo súvisí najmä s udalosťami a informáciami ohľadom skládky vao Vrakuni a jej vplyvu na kvalitu podzemných vôd Žitného ostrova. Veľa ľudí sa s týmto prípadom obracia na nás, čo nás viedlo k napísaniu tohto článku. Bližšie vám popíšeme možnosti testovania kvality vody našou firmou či akreditovaným laboratóriom, s ktorým v tejto oblasti spolupracujeme. V prípade, že máte záujem zistiť, aký rozbor vody je vhodný za akých okolností a čo prostredníctvom analýzy môžete o kvalite vody zistiť, pokračujte v čítaní.

Rozbor vody je dôležitým faktorom a jedným z prvotných krokov pri každej úprave vody. Ide o analýzu jej kvality z hľadiska fyzikálnych, chemických či mikrobiologických ukazovateľov. Na základe výsledkov je možné povedať, či je vhodná na bežné používanie a pitie, alebo je voda kontaminovaná škodlivými látkami a jej používanie môže mať negatívny vplyv na naše zdravie či životnosť zariadení, ktorými voda preteká.

.

Ktorý rozbor vody je pre vás najvhodnejší?

Informatívny rozbor vody:

  • Máte novovykopanú studňu alebo iný vlastný zdroj vody a nemáte žiadne informácie o kvalite tejto vody?
  • Máte podozrenie na kontamináciu vody na základe zmeny senzorických vlastností vody (farba, vôňa, chuť)?
  • Používate obecný vodovod a chcete si overiť, či je kvalita dodávanej vody v poriadku?

Informatívny rozbor vody vám bude v týchto prípadoch postačovať. Ide o najlacnejšiu alternatívu merania kvality vody (pokiaľ nerátame samostatné meranie jednotlivých prvkov), pričom preverí základné fyzikálne ukazovatele a chemické prvky (nezahŕňa mikrobiologické meranie), ktoré môžu byť vo vode obsiahnuté a spôsobovať jej závadnosť – medzi nimi ide o tvrdosť vody, pH vody, vodivosť, TDS, množstvo voľného chlóru, dusičnanov, dusitanov, železa, mangánu a amónnych iónov vo vode (pri studničnej vode). Po vykonaní rozboru vody obdržíte protokol s výsledkami merania, pričom uvádzame pri každom meranom ukazovateli názov (v slovenskom a anglickom jazyku), nameranú hodnotu, stanovený limit podľa nariadenia vlády SR a možnú odchýlku. Samozrejmosťou je následné posúdenie výsledkov rozboru odborným technológom, ktorý vás v prípade záujmu kontaktuje aj telefonicky, vysvetlí vám namerané hodnoty a zodpovie prípadné otázky.

O vyššie spomínaných kontaminantoch, ich vplyvu na ľudský organizmus a možnostiach ich odstránenia sa dočítate v kategórii úprava vody. Okrem konkrétnych látok je súčasťou informatívneho rozboru vody aj meranie TDS a vodivosti.

TDS predstavuje anglickú skratku pre „Total Dissolved Solids„, čo v preklade znamená celkové rozpustené pevné látky vo vode. Ide o všetky látky (škodlivé i bežne sa vo vode vyskytujúce), ktoré sa vo vode okrem samotných molekúl H2O nachádzajú – minerálne látky, soli, prípadne niektoré kontaminanty (ťažké kovy a podobne).

Vodivosť vyjadruje koncentráciu iónov vo vode, ktoré vedú elektrickú energiu (najmä rozpustených solí a anorganických minerálov).  To znamená, že čím je voda čistejšia, tým je hodnota vodivosti a TDS nižšia – deionizovaná a destilovaná voda má napríklad veľmi nízku vodivosť, na druhej strane hodnota vodivosti morskej vody je vysoká.

rozbor-vody

Minimálny rozbor pre pitnú vodu:

  • Chcete zistiť, či je voda vhodná na pitie pre vás či vaše deti?
  • Potrebujete certifikovaný rozbor vody ku kolaudácii?

Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z.z. je stanovených 29 ukazovateľov, na základe ktorých je možné určiť, či kvalita vody spĺňa požiadavky pitnej vody. Meranie zahŕňa fyziologické, chemické aj mikrobiologické ukazovatele a je vykonané v akreditovanom laboratóriu. Taktiež je dôležité, aby odber vzorky určenej na minimálny rozbor pre pitnú vodu vykonal odborný pracovník. Vďaka tomu sa vyhnete možnému znehodnoteniu vzorky a následnému skresleniu výsledkov merania.

Prostredníctvom minimálneho rozboru vody vám vieme povedať, či je kvality vody v poriadku a zodpovedá stanoveným normám. Cena takéhoto rozboru je už o niečo vyššia, no je možné z neho aj oveľa viac vyčítať – dôležitá je najmä mikrobiologická stránka rozboru obsahujúca meranie baktérií a ďalších mikroorganizmov vo vode (Eschericia coli, koliformné baktérie, enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C a 36°C, vláknité, železité a mangánové baktérie, mŕtve organizmy a iné).

Výsledky rozboru vody je možné použiť aj pri kolaudácii, avšak túto informáciu potrebujeme vedieť vopred. Môže sa stať, že výsledky nebudú vyhovovať požiadavkám na kvalitu pitnej vody. V tomto prípade vám vieme navrhnúť a pomôcť s vhodným riešením úpravy vody, vďaka čomu získate pitnú vodu zodpovedajúcu normám.

.

kompletny-rozbor-vodyKomplexný rozbor vody

  • Máte záujem o komplexné meranie kvality vašej vody?

V niektorých ojedinelých prípadoch potrebujú klienti kompletnú analýzu vody, ktorú vám taktiež radi poskytneme. Zahŕňa až 81 možných ukazovateľov kvality vody – ide o vápnik, horčík, anorganické a organické ukazovatele, dezinfekčné prostriedky (medzi ktoré sa zaraďuje napr. voľný chlór, ozón, chloritany a iné) a ukazovatele negatívne ovplyvňujúce senzorické vlastnosti vody (mangán, železo, amónne ióny, sírany a iné). Pre viac informácií a špecifikáciu jednotlivých látok v komplexnom meraní kvality vody nás neváhajte kontaktovať.

.

+421 905 700 701 Mám záujem