Aká je kvalita pitnej vody z individuálnych zdrojov podľa prieskumu MZ SR?

14. decembra 2017

Čoraz častejšie sa stretávame s klientmi, ktorí majú záujem o úpravu vody z vlastného vodného zdroja (studne, vrty, pramene a podobne). Narastajúci trend je pravdepodobne spôsobený neustále stúpajúcou cenou nákladov za dodávanú pitnú vodu a túžbou po nezávislosti. Pri používaní vlastnej studne nie je potrebné sa pri výstavbe prispôsobovať sieťam obecných vodovodov a vodu môžete využívať kedykoľvek, keďže vďaka konštantnej teplote podzemnej vody studňa nezamŕza. Klesajúci trend v spotrebe pitnej vody dodávanej obecnými vodovodmi je zaznamenaný už od roku 1985 a každým rokom sa počet individuálnych vodných zdrojov zvyšuje.

.

Zásobovanosť pitnou vodu z verejných vodovodov

Podľa štatistických údajov zozbieraných v roku 2016 bola hromadná zásobovanosť pitnou vodou na Slovensku na úrovni 88,69%. Dlhodobo najviac obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov je v Bratislavskom kraji, a to až 97,78%. Naopak dlhodobo najnižšia zásobovanosť pitnou vodou je evidovaná v Košickom a Prešovskom kraji.

Pri využívaní individuálnych vodných zdrojov na úžitkové účely, ale najmä ako plnohodnotný zdroj pitnej vody, je veľmi dôležitá jej kvalita a nezávadnosť. Za kvalitu pitnej vody z vlastnej studne, prípadne iného individuálneho zdroja vody, je zodpovedný majiteľ.

.

Vyšetrenie pitných vôd z individuálnych zdrojov

Požiadavky na kvalitu pitnej vody určenej na ľudskú spotrebu sú definované vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z.z.. Za zdravotne bezpečnú sa pitná voda považuje, ak neobsahuje žiadne mikroorganizmy (baktérie, parazity) ani iné látky ohrozujúce zdravie vo zvýšenej koncentrácii. Množstvo týchto látok v pitnej vode nesmie prekročiť limity stanovené vyššie uvedenou vyhláškou. Na preukázanie kvality vody je teda potrebné vykonať minimálny rozbor pitnej vody zahŕňajúci 26 ukazovateľov – mikrobiologické, biologické, fyzikálne a chemické ukazovatele.

V posledných rokoch bolo v laboratóriách ÚVZ SR zrealizované vyšetrenie pitných vôd z individuálnych zdrojov. Vyšetrovaných 626 vzoriek bolo odobratých z Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja v rokov 2013 až júl 2017.

Vzorky najčastejšie nevyhoveli z mikrobiologického hľadiska – z celkového počtu vyšetrovaných vzoriek vody to bolo až 39,30%. Najvyššie percento nevyhovujúcich vzoriek bolo zaznamenané v roku 2016. Dôvodom takéhoto znečistenia vody môže byť napr. prienik znečisťujúcich látok z okolia zdroja. Niektoré druhy mikroorganizmov sa však bežne vyskytujú vo všetkých typoch vodného prostredia a ich prekročenie neznamená priame ohrozenie zdravia.

Aj napriek zisteniu závadnosti vody je však možné po úprave vodný zdroj plnohodnotne využívať. V prípade mikrobiologického znečistenia je potrebná spoľahlivá dezinfekcia, ktorá zabezpečí účinné zneškodnenie všetkých baktérií a vírusov vo vode. Vhodnou filtráciou vody vieme odstrániť aj ďalšie škodlivé látky v nadmerných množstvách – napríklad železo a mangán, dusičnany či amónne ióny indikujúce fekálne znečistenie. Zmäkčovač vody si zase poradí s tvrdou vodou, ktorá spôsobuje problémy najmä pri využívaní na úžitkové účely v domácnosti. To, či je úprava vody z vlastnej studne alebo iného individuálneho zdroja vody nevyhnutná, zistíte jednoducho prostredníctvom rozboru vody.

+421 905 700 701 Mám záujem