Používate studňu ako zdroj pitnej vody? Pozor na baktérie a vírusy

10. augusta 2017

Kontaminanty v studničnej vode

Používate vlastnú studňu ako zdroj pitnej vody? V prípade každej studne hrozí riziko znečistenia vody množstvom škodlivých látok, ktoré môžu výrazne negatívne ovplyvniť zdravie človeka. Hovoríme najmä o baktériách, vírusoch a ďalších mikroorganizmoch, ďalej ide o dusičnany a dusitany, ktoré predstavujú nebezpečenstvo najmä pre malé deti. V pitnej vode zo studne sa môžu nachádzať aj niektoré kovy (napr. železo, olovo), ktoré majú buďto prírodný pôvod alebo sa do vody dostávajú z potrubí, ktorými voda preteká. Keďže každý z týchto problémov je komplexný, zameriame sa v tomto článku len na jeden z nich, a to baktérie a vírusy.

Nebezpečné je, že mikrobiologické znečistenie vody nie je možné vždy spozorovať na základe zmeny farby, chute či vône vody, ako je tomu pri niektorých iných kontaminantoch vo vode (napríklad železo vo vode spôsobuje zafarbenie vody dohneda a vo vyššej koncentrácií môže byť aj chuť vody „kovová“). Preto je na zistenie baktérií a vírusov vo vode potrebná analýza kvality vody.

V prípade studní a vrtov sa odporúča testovať kvalitu vody dva až trikrát ročne. Rozborom vody môžeme jednoducho zistiť, či a v akej miere je vaša voda kontaminovaná. Najvhodnejšie obdobie pre kontrolu kvality vody je skoro na jar, po silných dažďoch alebo po dlhej dobe nepoužívania studne. V týchto prípadoch je pravdepodobnosť kontaminácie vodného zdroja najväčšia. Je potrebné, aby odber vzorky na mikrobiologický rozbor vody vykonal odborný pracovník laboratória, neodborne odobraté vzorky nemusí laboratórium akceptovať.

..

Príznaky mikrobiologického znečistenia vody:

Baktérie a vírusy vo vode

Vo vode bežne nájdeme viacero druhov baktérií, ktoré sú pre človeka neškodné. Niektoré druhy však môžu negatívne vplývať na naše zdravie a spôsobovať rôzne zdravotné komplikácie, preto je ich limit v pitnej vode určený Nariadením vlády Slovenskej republiky 496/2010 Z.z. 0 KTJ na 100ml. Ide o koliformné baktérie (najčastejšie druh Escherichia Coli) naznačujúce, že voda je kontaminovaná živočíšnym odpadom, enterokoky, ktoré sú indikátormi fekálneho znečistenia, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, mikroskopické huby (mikromycéty) a vláknité baktérie.

Používanie kontaminovanej vody baktériami a vírusmi spôsobuje:

  • gastrointestinálne problémy (žalúdočné problémy, zvracanie, hnačky)
  • symptómy podobné chrípke (bolesti hlavy, horúčky, zimnica)
  • infekčné ochorenia.

.

Dezinfekcia chlórom vs. UV lampa na vodu

Problém mikrobiologického znečistenia vody je možné riešiť viacerými spôsobmi. Najčastejšie sa používa dezinfekcia vody chlórom alebo inými chemickými látkami, ktoré ale vplývajú na kvalitu vody a samé o sebe sú pre naše zdravie škodlivé. Ekologickou a účinnou možnosťou na vyhubenie baktérií sú UV lampy na vodu. Po preniknutí ultrafialového žiarenia do genetického materiálu mikroorganizmov sa spomaľuje ich schopnosť reprodukcie.

Pre lepšiu predstavu sme vytvorili nasledujúcu tabuľku s výhodami a nevýhodami použitia spomínaných spôsobov dezinfekcie:

Dezinfekcia chlórom vs. UV lampy na vodu

Metóda dezinfekcie pomocou UV žiarenia je už dlho obľúbená pre komerčné využitie, ale stáva sa bežnou už aj pri úprave vody v domácnostiach. Dôležitou súčasťou filtrácie vody je najmä pri vlastných zdrojoch vody, avšak pozor na tvrdú vodu – vysoká tvrdosť vody spôsobí zanesenie zariadenia a zníži sa jeho účinnosť, prípadne ho môže poškodiť až úplne zničiť.

+421 905 700 701 Mám záujem